TYOA5001 Työ ja työpolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Työn ja työpolitiikan historiaa
- Työn ja työttömyyden tilastolliset tarkastelut
- Palkkatyö elämänkaaren eri vaiheissa
- Työpolitiikan toimijat ja sektorit
- Työmarkkinajärjestelmä
- Työolot

Suoritustavat

Luento sekä tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Tentistä tai kirjallisesta työstä suoriutuminen.

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää työelämän ja työpolitiikan historiallisen kehityksen, nykytilan sekä tulevaisuuden haasteet, sekä miten työllisyyttä ja työttömyyttä kuvataan tilastollisesti.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus

  • Koistinen, Pertti: Työ, työvoima & politiikka.; ISBN: 978-951-768-414-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde