TSAS5595 Harjoittelu ulkomailla (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan ammattikäytäntöihin organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin turvallisuus ja strateginen analyys -maisteriohjelmassa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen ja tehtävä harjoittelusopimus.

Suoritustavat

Harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu harjoitteluraporttiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija on tutustunut työskentelyyn todellisessa organisaatiossa ja osaa reflektoida työelämässä hankkimaansa osaamista suhteessa turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Hän on myös saanut käsityksen asiantuntijaorganisaatiosta sosiaalisena yhteisönä ja tunnistaa työyhteisön toimintaan, kulttuuriin, työnjakoon, johtamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ilmiöitä, joihin hän on teoreettisella tasolla tutustunut osana opintojaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde