TSAS5505 Pro gradu -seminaari (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opinnäytetyöseminaari.

Suoritustavat

Aktiivinen (vähintään 75 %) osallistuminen seminaariajan tapaamisiin sekä 1) ideapaperin laatiminen ja esittely, 2) tutkimussuunnitelman laatiminen ja esittely sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta suunnitelmasta, 3) minigradun laatiminen ja esittely sekä palautteen antaminen vertaisen vastaavasta suunnitelmasta ja 4) aineistonkeruusuunnitelman laatiminen.

Arviointiperusteet

1) Ideapaperi, 2) Tutkimussuunnitelma, 3) Minigradu ja 4) Aineistonkeruusuunnitelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä omaan tutkimusprosessiinsa liittyen tekemiään ratkaisuja ja tutkimuksen kannalta keskeistä teoriaperustaa vertaisilleen niin suullisesti kuin kirjallisestikin (B1). Hän osaa suunnitella oman tutkimusprosessinsa ja siihen liittyvän aineiston keruun sekä ottaa huomioon omaan tutkimusprosessiinsa liittyvät tutkimuseettiset, juridiset ja muut vastaavat seikat (A1, B1, B4). Opiskelija osaa myös antaa vertaisilleen rakentavaa palautetta näiden tutkimusprosesseista niiden eri vaiheissa (B1). Opiskelija tuntee lopputöiden arviointiperiaatteet
ja on tutustunut niiden soveltamiseen aiemmin tehtyjen töiden avulla (A1, B1).

Esitietojen kuvaus

Opintojakson suorittamisen voi aloittaa, kun opiskelija on suorittanut hänelle mahdollisesti suoritettavaksi tulevan täydentävän kokonaisuuden ja maisteriohjelman syventävät opinnot (30 op).

Oppimateriaalit

Vaihtelee toteutuskerroittain

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde