TILA141 Tilastollinen päättely 1 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Aineiston reduktio, tunnusluku ja sen jakauma (analyyttinen, asymptoottinen, empiirinen), tyhjentävät tunnusluvut, tilastollinen malli ja sen estimointi uskottavuuspäättelyyn perustuen, Fisherin informaatio, testiteoria, monitestaus, luottamusväli

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee tilastotieteen keskeisiä peruskäsitteitä, pystyy rakentamaan yksinkertaisia tilastollisia malleja ja tuntee parametrien estimointimenetelmiä. Edelleen opiskelija pystyy johtamaan estimointiyhtälöitä sekä ratkaisemaan niitä. Teoriaa havainnollistetaan esimerkeillä, jossa R-ohjelmointiin liittyvää numeerista ratkaisemista tuetaan.

Esitietojen kuvaus

Data ja mittaaminen ja Datasta malliksi tai vastaavat tiedot ja Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 sekä Stokastiikan perusteet tai vastaavat tiedot sekä R-kurssi.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde