THIS012 Maisteriseminaari (10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä laaditaan tutkimussuunnitelma ja toisessa laaditaan esitelmä maisterintutkielman aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi.

Osaamistavoitteet

Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

- osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet ja syventää niiden pohjalta asiantuntemustaan
- pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
- osaa perustellusti valita tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
- tuntee tieteenteon pelisäännöt ja osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
- on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
- on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde