TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit, toimeksiannot

Suoritustavat

kontaktiopetus

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa ja osaa analysoida omia kiinnostuksen kohteitaan taiteen ja kulttuurin tutkimuksen kentällä,
hallitsee valitsemansa tutkimuksen osa-alueet tai on saanut niistä syvällisen ja monipuolisen käsityksen sekä
osaa problematisoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde