TAIP1104 Länsimaisen taiteen historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin historian jatkumoon, sen tärkeimpiin ilmiöihin, taiteilijoihin ja teoksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjatentti.

Avoin yliopisto: Kontaktiopetus joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja tehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen joko lähiopetuksena tai verkkovälitteisesti ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee perustiedot länsimaiden kuvataiteen ja arkkitehtuurin merkittävistä ilmiöistä,
• pystyy jäsentämään taiteen historian kronologisesti,
• hallitsee tyylihistorian perusteet,
• tuntee taidehistorian tärkeimmät teokset ja taiteilijat sekä
• ymmärtää ja osaa käyttää taidehistorian keskeistä terminologiaa.

Oppimateriaalit

Kirjatenttiin luetaan joko Adams: A History of Western Art tai Honour & Fleming: Maailman taiteen historia.
Lisäksi Suomen taiteen osalta:
Ars. Suomen taide 4, 200-287
Hiekkanen Markus: Suomen kivikirkot keskiajalla s. 1-123

Kirjallisuus

  • Honour, Hugh & Fleming, John (1997). Maailman taiteen historia (Uud. laitos.). Helsingissä: Otava.; ISBN: 951-1-13857-X
  • Hiekkanen, Markus (2003). Suomen kivikirkot keskiajalla. Helsinki: Otava, 1-123.; ISBN: 951-1-15126-6
  • ARS: Suomen taide. 4. Espoo: Weilin + Göös, 1989, 200-287.; ISBN: 951-35-4205-X
  • Adams, Laurie Schneider (2008). A history of Western art (Rev. 4th ed.). Boston: McGraw-Hill.; ISBN: 978-0-07-352646-1

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde