TAIA601 Laitoksen yhteistä opetusta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit

Suoritustavat

kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää monipuolisesti kulttuuri-instituutioiden ja taiteen kentän toimijoiden roolin merkitysten välittämisessä ja tuottamisessa,
tuntee yleisötyön taustaa ja nykykäytäntöjä, osaa suunnitella yleisötyötä huomioiden eri ryhmien ja yksilöiden taustat, kiinnostuksen kohteet ja asiantuntemuksen sekä
osaa analysoida yleisötyötä eri näkökulmista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde