TAIA121 Taiteentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Taidehistorian ja taidekasvatuksen keskeiset teoriat ja tutkimusmenetelmät.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa nykytaidehistorian ja/tai taidekasvatuksen tutkimuksen yleiset metodiset näkökulmat ja tutkimussuuntaukset sekä
• osaa arvioida niiden sisältämien teorioiden käyttömahdollisuuksia, vahvuuksia ja puutteita.

Kirjallisuus

  • Eisner, E. W., & Day, M. D. (2004). Handbook of Research and Policy in Art Education. London ; New York: Routledge.; ISBN: 9781410609939
  • Hatt, Michael & Charlotte Klonk (2006). Art history: A critical introduction to its methods. Manchester : New York: Manchester University Press.; ISBN: 0-7190-6959-9
  • Waenerberg, Annika, et al. (2012). Taidetta tutkimaan: Menetelmiä ja näkökulmia. Jyväskylä: Kampus Kustannus.; ISBN: 978-951-9113-86-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde