TAIA1103 Taide ja opetus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Taidekasvatuksen ja taiteen opettamisen traditiot ja nykytavoitteet kansainvälisesti ja Suomessa, taiteen tehtävät ja rooli erityisesti osana kasvatuksen käytäntöjä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee eri lähestymistapoja taiteen opettamiseen,
• pystyy tarkastelemaan taideopetusta osana taiteen traditioita ja toimintakäytäntöjä,
• osaa muotoilla taidekasvatusta koskevia tutkimustehtäviä suhteessa taideopetuksen historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin sekä
• pystyy suunnittelemaan ja arvioimaan taidekasvatustoimintaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä muista näkökulmista.

Lisätietoja

Opetuskieli ilmoitetaan kurssitoteuman yhteydessä opetusohjelmassa.

Kirjallisuus

  • Davis, Jessica Hoffmann: Framing education as art : the octopus has a good day; ISBN: 0-8077-4577-4
  • Thompson Christine Marmé, Bresler Liora (toim.): The arts in children's lives : context, culture, and curriculum; ISBN: 9780306475115

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde