TAIA1102 Esteettinen havaitseminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Taiteen keskeistä teoriaa esteettisen havaitsemisen näkökulmasta tarkasteltuna.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee keskeisiä taiteen nykyteorioita hyvin ja ymmärtää niiden merkityksen taiteentutkimukselle,
• osaa arvioida teoreettisia argumentteja ja asettaa ne oikeaan asiayhteyteen sekä
• osaa soveltaa teoriaa taiteen ja taidekasvatuksen osa-alueiden kriittiseen analyysiin ja kehittämiseen.

Kirjallisuus

  • Belting, Hans: Art history after modernism; ISBN: 0226041840
  • Arnheim, Rudolf: Art and visual perception : a psychology of the creative eye; ISBN: 0-520-02327-7
  • Kemp, Martin: Visualizations : the nature book of art and science; ISBN: 0-520-22352-7
  • Berleant, Arnold: Sensibility and sense : the aesthetic transformation of the human world; ISBN: 9781845402921

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde