TAIA1101 Estetiikka ja taiteenteoria (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Länsimaisen estetiikan ja taiteenteorian pääpiirteet antiikista nykyaikaan. Pääpaino on 1700-luvun lopun valistuksesta ja romantiikasta kehittyneen modernin estetiikan ja taiteen perinteessä, jonka vaikutukset ulottuvat postmoderniin ja nykytaiteeseen. Opintojaksolla perehdytään tähän historiaan kokoavasti ja luetaan alkuperäistekstejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tuntee länsimaisen estetiikan kehityksen pääpiirteet,
• ymmärtää taiteen ja sen teorian vuorovaikutteisen suhteen sekä
• tunnistaa ja pystyy erittelemään esteettisistä ja taiteen arvoista esitettyjä argumentteja.

Kirjallisuus

  • Bredin & Santoro-Brienza: Philosophies of Art and Beauty: introducing aesthetics; ISBN: 0-7486-1191-6
  • Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.): Estetiikan klassikot Platonista Tolstoihin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa); ISBN: 9789524958905
  • Reiners, Seppä, Vuorinen, (toim.), Simmel: Estetiikan klassikot. II, Modernista postmoderniin (valikoiden, sovitaan opettajan/tentaattorin kanssa); ISBN: 978-952-495-390-0

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde