TAHS313 Ajankohtainen tutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen johonkin ajankohtaiseen tutkimuksen osa-alueeseen.

Suoritustavat

kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
on perehtynyt tutkimuskentän ajankohtaisiin ilmiöihin,
osaa tunnistaa ajassa olevia uusia tutkimusteemoja ja -kysymyksiä,
kykenee kartuttamaan asiantuntijuuttaan uuden tutkimustiedon avulla sekä
saa virikkeitä omaa työelämäorientaatiotaan varten.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde