TAHA123 Arkkitehtuuri ja rakennettu ympäristö (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön erityiskysymyksiin historian ja nykypäivän näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa sijoittaa arkkitehtuurin ilmiöitä historialliseen kontekstiinsa,
• osaa analysoida arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön ajallisia ja paikallisia ominaispiirteitä,
• osaa eritellä arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön merkityksiä sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta.

Kirjallisuus

  • Conway, Hazel Conway & Roenisch, Rowan (2006). Understanding Architecture: An Introduction to Architecture and Architectural History. 2nd ed. London; New York: Routledge.; ISBN: 9780203238233
  • Nikula, Riitta (2005). Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava.; ISBN: 951-1-20141-7
  • Colquhoun, Alan (2002). Modern architecture. Oxford: Oxford University Press.; ISBN: 9780191592645
  • Bergdoll, Barry (2000). European architecture 1750-1890. Oxford: Oxford University.; ISBN: 0-19-284222-6

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde