SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1 (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään erilaisiin keinoihin, joiden kautta oman viittomakielen tuottamista ja ymmärtämistä voidaan kehittää. Harjoitellaan oman viittomisen tuottamista videolle ja vertaispalautteenantamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi 85%
- Kontaktiopetukseen liitettävät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- osaa kertoa omasta erikoisalastaan suomalaisella viittomakielel-lä
- on tutustunut viittomakieliseen kerrontaan
- omaa valmiudet seurata erilaisia viittomakielisiä keskusteluja
- ymmärtää foneettisesti, rakenteellisesti ja sosiolingvistisesti varioivia tekstejä
- osaa arvioida ja määrätietoisesti kehittää omaa viittomistaan erityisesti artikulatorisesti ja prosodisesti.
- osaa tuottaa viitotun tekstin videolle

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde