SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutustutaan kulttuurienvälisen viestinnän peruskäsitteisiin ja -teorioihin. Perehdytään erilaisiin kulttuurisiin viestintätilanteisiin eri viittomakielten, sekä viittomakielten ja puhuttujen kielten välillä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen pohjautuvat oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- ymmärtää suomalaisuuden, viittomakielisyyden ja monikulttuu-risuuden merkityksen erilaisissa viestintätilanteissa
- on tietoinen erilaisten kulttuurien piirteistä ja kulttuurien välisistä eroista.
- ymmärtää paremmin kielen ja kulttuurin välisestä suhteesta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde