SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin antaa teoreettista tietämyspohjaa kielentutkimuksesta sekä tutustuttaa viitottujen kielten tutkimuksen luonteeseen ja erityisesti suomalaisen viittomakielen tutkimusalaan.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjallinen työ tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät ja/tai tentti.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on saanut yleiskuvan kielentutkimuksen eri osa-alueista (esim. fonologia, syntaksi ja sosiolingvistiikka)
• tuntee peruskäsitteitä suomeksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä
• on tutustunut suomalaisen viittomakielen tutkimuksen historiaan ja tämänhetkiseen tilanteeseen sekä tietää suomalaisen viittomakielen tutkimuksen yhteyden muiden viitottujen kielten ja puhuttujen kielten tutkimukseen
• on tutustunut videoidun viitotun aineiston käyttöön ja harjoitellut videoitujen, viitottujen kurssitehtävien tekemistä
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Esitietojen kuvaus

KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Oppimateriaalit

Ks. erillinen luettelo.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde