SVKP123 Äidinkieli (4 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opiskelija pohtii suomalaista viittomakieltä äidinkielenä ja omaa kielellistä identiteettiään. Opiskelija harjoittelee oman ja muiden viittomisen arviointia lingvistisestä ja viestinnällisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- on tietoisempi suhtautumisestaan eri kieliin ja viittomakielisyyteen
- osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintoväli-neitä käyttäen
- osaa käyttää kielistudiota ja vähintään yhtä viittomakielten vi-deoanalyysiohjelmaa sekä tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit.
- osaa tuottaa viitotun tekstin, joka noudattaa akateemisia kon-ventioita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde