SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan kielentutkimuksen ja sen käsitteistön näkö-kulmasta viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen muotorakenteeseen (fonologiaan, morfologiaan ja syntaksiin), merkitysrakenteeseen (semantiikkaan), diskurssiin ja yleiseen rakenteelliseen variaatioon.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- osaa nimetä ja luokitella viitottujen kielten ja erityisesti suoma-laisen viittomakielen viittomia
- ymmärtää viitottujen kielten modaliteetin vaikutuksen kielen rakenteisiin
- osaa kuvailla ja selittää viittomien sisäistä rakennetta fonologi-sesta, morfologisesta ja semanttisesta näkökulmasta
- tunnistaa keskeisimmät suomalaisen viittomakielen lausetyypit
- osaa kertoa lauseiden yleiset järjestymisperiaatteet ja niiden taustalla olevat tärkeimmät syyt
- tietää viitotun kielen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikat.

Esitietojen kuvaus

- KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)
- SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen (2 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde