SVKP1034 Kuurojen kulttuuri (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kuurojen kulttuurin keskeisimpiin käsitteisiin ja kuurojen kulttuurin merki-tyksestä kuurojen yhteisölle. Opiskelija ymmärtää myös lääketie-teellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman vaikutuksen kuurojen kulttuuriin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- tuntee kuurojen yhteisötoimintaa ja kuurojen kulttuuria
- ymmärtää kuurojen kulttuurin merkityksen yhteisön jäsenille
- ymmärtää kuurojen kulttuurin tutkimuksen alkuvaiheet ja sen keskeisimmät käsitteet
- tuntee lääketieteellisen ja sosiokulttuurisen näkökulman

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde