STOS3002 Maisteriseminaari II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterin tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäiset kirjalliset työt

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn sekä seminaarin yksilölliset kirjalliset työt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- rajata maisterin tutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman
- hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa
- valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta
- muotoilla maisterin tutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat
- käyttää lähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
- käydä kriittistä ja rakentavaa keskustella rakentavasti ja sekä argumentoiden useista eri tutkimusaiheista ja tutkimussuunnitelmista
- ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
- arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde