STOP1001 Sosiaalityön johdanto (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot) ja lukupiiri ja opettajan osoittamaa kirjallisuutta sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille.
Kontaktiopetus (luennot) ja eTentissä suoritettava kirjatentti muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelmaopiskelijoille


Avoin yliopisto:
Kontaktiopetus (verkkoluennot) ja
opintopiiri ja opettajan osoittama kirjallisuus

Arviointiperusteet

Luentoihin liittyvien oppimistehtävien suorittaminen (dokumentoitu työ).
Aktiivinen osallistuminen lukupiiriin.
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.

Avoin yliopisto:
Luentoihin liittyvien oppimistehtävien suorittaminen (dokumentoitu työ).
Aktiivinen osallistuminen opintopiiriin.
Kirjallisuuden hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita. Hän osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Kirjallisuus muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille listattu Kirjallisuus-kohdassa:

Kirjallisuus

  • Kirjallisuus muille kuin sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille:
  • 2. Raunio, K. (2009 tai uudempi lisäpainos): Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus.
  • TAI
  • 1. Jaakkola, J., P. Pulma ym. (1994): Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan keskusliitto, HUOM! VAIN Pulman, Urposen ja Satkan artikkelit eli sivut 15–70 ja 163–339.
  • Juhila, K. (2006 tai uudempi lisäpainos): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde