SOSS3105 Iän, ikäkausien ja elämänkulun sosiologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso perehdyttää yleisesti sosiologiseen ikään ja elämänvaiheisiin liittyviin ilmiöihin ja niiden tarkasteluun sekä aihealuetta koskeviin keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Opintojakso sopii erikoistumisopinnoiksi mutta myös tukemaan aihealueeseen liittyvän tutkielman tekemistä.

Suoritustavat

Luennot ja tentti tai kirjallinen tehtävä. Suoritustavat voivat vaihdella lukuvuosittain projektiluontoisesta työskentelystä (itsenäisesti tai ryhmässä) itsenäisiin kirjallisiin tuotoksiin.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saamiseksi tulee osallistua aktiivisesti kontaktiopetukseen sekä tehdä yksin tai ryhmätyönä kurssiin kulloinkin liittyvät kirjalliset tehtävät tai tentit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet, ymmärtää ikäisyyden ja elämänvaiheiden merkitystä yhteiskunnallisessa sekä sosiaalisessa kontekstissa sekä soveltaa tutkimusalueen käsitteistöä ja teorioita erityisesti suhteessa omaan kiinnostuksenkohteeseensa. Opiskelija kykenee tunnistamaan ja arvioimaan erikoisalaan liittyviä ilmiöitä laajoissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa yhteyksissä

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde