SOSS3104 Taloussosiologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talouden sosiologiseen tutkimukseen ja keskusteluun.

Suoritustavat

Luennot ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää luentojen ja luennoilla jaetun oheismateriaalin keskeisten sisältöjen hallintaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja arvioida taloussosiologian käsitteistöä, teorioita ja tutkimussuuntauksia. Hän kykenee sosiologian lähtökohdista ymmärtämään talouden toimintaa sekä osaa arvioida yhteiskunnan kehitystrendejä erikoisalan näkökulmista.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde