SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tekstitaitotutkimuksen keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan, miten luku- ja kirjoitustaitoja on määritelty ja tutkittu eri aikoina erilaisissa konteksteissa ja miten niitä voisi tutkia. Lisäksi käsitellään erityisesti tekstitaitojen sosiokulttuurista luonnetta sekä erilaisten tekstitaitokäsitysten merkitystä opetuksen kannalta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa selittää tekstitaitotutkimuksen teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia kieleen, teksteihin, lukemiseen ja kirjoittamiseen
•osaa määritellä alan keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä tekstitaitoja kuvatessaan
•tietää, millaisten ilmiöiden kuvaukseen tekstitaitotutkimusta voidaan käyttää ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää opetuksessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde