SKIS410 Korpustutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehtydään sähköisillä aineistolla tehtävään tutkimukseen teoreettisesti, menetelmällisesti ja erityisesti käytännönläheisesti tekemällä pienoistutkimus käyttäen jotakin tutkimuskorpusta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin korpuksiin ja niiden kokoamisperiaatteisiin sekä työkaluihin, joilla aineistoja voi analysoida. Pienoistutkimuksessa voi keskittyä esimerkiksi sanaston tai rakenteiden käyttöön, oppimiseen tai opettamiseen.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, korpusanalyysit, pienryhminä tehtävä tutkimusprojekti, tutkimusraportti tai näiden yhdistelmät.

Tarkka suoritustapa mainittu opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•on perehtynyt keskeisiin suomalaisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin
•hallitsee keskeisimpien korpusmenetelmien soveltamisen tutkimukseen
•ymmärtää korpustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
•osaa analysoida aineistoa valitsemansa korpusmenetelmän avulla
•osaa tehdä projektiluonteisen tutkimuksen ryhmätyönä.

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde