SKIS409 Etymologia ja sanaston kehittäminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sanaston alkuperää koskevan tutkimuksen periaatteisiin sekä suomen kielen sanaston kehitykseen ja sanaston ohjailun kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus TAI itseopiskelupaketti

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- tentti ja/tai oppimistehtävät TAI muu dokumentoitava työ
Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista kontaktiopetukseen (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- dokumentoitava työ

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
o tuntee etymologian yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen kielen sanaston tarkasteluun
o tuntee kirjasuomen sanaston kehityksen
o ymmärtää sanaston joustavana kokonaisuutena, joka kehittyy sekä spontaanisti että tietoisen ohjailun tuloksena
o osaa ottaa asiantuntevasti kantaa sanastonhuoltoa ja terminologiaa käsitteleviin kysymyksiin.

Oppimateriaalit

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan erillisessä luettelossa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde