SKIS408 Kieli työelämässä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Työelämän kielikysymyksiä lähestytään tutkimusperusteisesti. Alan tutkimustuloksia tarkastellaan eri ammattialojen kielenkäyttötarpeiden ja -käytänteiden kannalta. Työelämää koskevia kielipolitiittisia ratkaisuja, tiedon ja asiantuntijuuden kielellistä rakentumisesta ja monikielistyvien työyhteisöjen toimintaa käsitellään eri näkökulmista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen suoritus:
- kontaktiopetus ja oppimistehtävät

Itsenäinen suoritus:
- kirjatentti (myös e-tentti)

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Oppimistehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa kielen ja kielipolitiikan merkityksen työelämässä
- tunnistaa alakohtaisen kielenkäytön ja vuorovaikutuksen ominaispiirteitä
- tuntee alan tutkimusta ja kehittämistoimintaa
- osaa eritellä työelämän kielenkäyttötarpeita ja -käytänteitä sekä arjen että teorioiden tasolla
- osaa välittää ja soveltaa asiantuntemustaan työyhteisöissä ja koulutuksessa.

Lisätietoja

Esitiedot: SKIP403, SKIA403, SKIA602

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde
x
Julkaisematon arviointikohde