SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin sosiolingvistiseen suuntaukseen, esimerkiksi queer-tutkimukseen. Kurssin teemat voivat vaihdella.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, lukupiiri tai jokin muu ryhmän kanssa sovittava työskentelytapa.

Itsenäinen työskentely:
- kirjalliset tehtävät.

Tarkka suoritustapa ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen työskentely: tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Itsenäisenä työskentely: kirjalliset tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee jonkin sosiolingvistisen suuntauksen teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät
•tuntee käsiteltävää tai käsiteltäviä suuntauksia koskevaa tutkimuskirjallisuutta
•osaa selittää jonkin suuntauksen keskeisiä tavoitteita ja keskustella tutkimuksista ja arvioida niitä
•ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Esitietojen kuvaus

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

Oppimateriaalit

Jaetaan ja sovitaan kursilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde