SKIS405 Sanasto ja fraseologia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään kielen sanojen käyttöön fraseologisesta näkökulmasta eli tarkastellaan, millaisia kytköksiä sanoilla on niiden kontekstissa esiintyviin leksikaalisiin, kieliopillisiin ja semanttisiin piirteisiin. Fokuksessa on erityisesti kielen elementtirakenteisuus eli ns. valmiit rakenteet, joita voidaan hyödyntää kielen oppimisessa ja opetuksessa tai joita voidaan tutkia kielen rakenteen kannalta.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- luennot, tunneilla tehtävät harjoitukset, pienryhmäesitelmät, itsenäiset oppimistehtävät, loppuessee tai tentti tai näiden yhdistelmät.

Itsenäinen työskentely:
- kirjalliset tehtävät

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetus: ryhmätyö ja aktiivinen osallistuminen kurssin sisällöntuotantoon sekä loppuessee tai tentti.
Itsenäinen suoritus: kirjallinen suoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on perehtynyt sanastontutkimukseen kielen oppimisen ja opettamisen sekä tutkimuksen näkökulmasta
• ymmärtää, millaisia fraseologisia rakenteita sanasto ja kielioppi muodostavat ja millainen on fraseologisuuden keskeinen teoriatausta
• osaa tarkastella, millaisia rakenteita eri kielten sanastoissa on (esimerkkinä englanti ja suomi) ja miten tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi kielen oppimisessa, opettamisessa ja tutkimisessa
• osaa tehdä pieniä sanastoanalyyseja teksteistä ja ymmärtää, miten tekstiaineistoja voidaan hyödyntää fraseologisessa analyysissa
• osaa soveltaa tietoa kielen elementtirakenteisuudesta kielenkuvaukseen ja opetukseen.

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde