SKIS308 Kieliasiantuntija työssä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään työelämän kirjalliseen viestintään ja työelämän keskeisimpien tekstilajien kirjoittamiseen sekä palautteen antamiseen toisten teksteistä.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät & ryhmätyöskentely

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät tai projektityö

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät tai projektityö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa
•osaa antaa kirjoittajalle yksilöllistä palautetta tekstistä ja ohjeita kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti
•osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde