SKIS3045 Näkökulmia teksti- ja diskurssianalyysiin (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään joihinkin tekstien ja diskurssien, tekstitaitojen ja vuorovaikutuksen analyysin suuntauksiin ja syvennetään aiempaa teoreettista ja analyyttistä osaamista. Opintojaksossa kiinnitetään teoreettisten perusajatusten lisäksi erityistä huomiota suomen kielestä tehtyyn tutkimukseen ja suomenkielisten aineistojen analyysiin. Opintojaksossa sovelletaan teoreettisia ja metodologisia periaatteita aineiston analyysiin.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, projektityö & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely:
- Kirjalliset tehtävät

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•ymmärtää ja osaa esitellä tekstin-, tekstitaitojen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen teorioita, keskeisiä käsitteitä ja analyysitapoja
•osaa soveltaa valitsemaansa lähestymistapaa kielenkäytön analysointiin
•osaa arvioida, minkälaisen kielenkäytön kuvaukseen lähestymistapa sopii ja mihin analyysin tuloksia voidaan soveltaa.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde