SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin kielen rakennepiirteeseen olemassa olevan tutkimuksen avulla. Kirjallisuuden voi valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Suoritustavat

Itsenäinen suoritus:
- kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. rakenteen käsittelyn teoreettinen monipuolisuus) ja aiemman tutkimuksen tuntemus ja tiedon soveltaminen suomen kieleen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee kielen rakenteesta käytyä keskustelua: erilaisia kannanottoja ja niiden perusteluja
•pystyy vertailemaan erilaisia kielioppikäsityksiä ja niiden kehittymistä
•ymmärtää kielenkuvauksen joustavana ja erilaisia tarkastelutapoja hyödyntävänä järjestelmänä
•tuntee valitsemansa kielitieteen osa-alueen tai rakenteen kuvausmallin ja sen sovelluksen suomen kielen tutkimukseen.

Oppimateriaalit

Sovitaan tehtävänannon yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde