SKIS2001 Työharjoittelu kotimaassa (1–5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija työskentelee opintojaan vastavissa tehtävissä kotimaassa ja kirjoittaa oppimiskokemuksistaan raportin.

Suoritustavat

Työssäoppimisjakso. Työskentely ja raportti.

Arviointiperusteet

Arviointi tehdään raportin pohjalta. Raportti liitteineen (työtodistus skannattuna ja mahdolliset työnäytteet liitteenä) palautetaan sähköisenä opintojaksosta vastaavalle henkilölle kahden kuukauden kuluessa työtehtävien päättymisestä. Raportin voi liittää myöhemmin myös maisterinportfolioon.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa sekä itseään työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä
- osaa soveltaa opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä ja arvioida näiden käytettävyyttä/sovellettavuutta työtehtävissä sekä uusien tietojen ja taitojen tarvetta
- kykenee arvioimaan osaamistaan ja oppimistaan sekä tulevaisuuden kehittymistarpeitaan.

Lisätietoja

Työssäoppimisjakso, johon kuuluu oppimistavoitteiden asettaminen, työn hakeminen, työskentely, palautekeskustelu harjoittelupaikassa ja raportin kirjoittaminen. Yhden kuukauden täysipäiväisestä harjoittelusta (n. 130 työtuntia) saa 5 op.

Harjoittelun voi suorittaa joko pää- tai osatoimisena. Opintosuorituksen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko työ palkallista vai palkatonta. Työtehtävien soveltuvuudesta työharjoitteluksi sovitaan etukäteen opintojaksosta vastaavan henkilön kanssa. Työharjoittelusta laaditaan aina harjoittelusopimus Korppi-järjestelmään. Palkallisissa harjoitteluissa laaditaan myös työsopimus työnantajan kanssa.

Opettajaksi opiskeleville ei voida myöntää harjoittelutukea.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde