SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla perehdytään johonkin kielentutkimuksen alaan perehtymällä alaa edustaviin väitöskirjoihin tai muihin vastaaviin tutkimuksiin. Tutkimusaloina on tarjolla mm. keskusteluntutkimus, kieltenvälisen vaikutuksen tutkimus, puhekielen tutkimus, teksti- ja diskurssianalyysi, tekstien ja kirjoittamisen opetuksen tutkimus, kieliopin ja sanaston tutkimus ja korpustutkimus. Tutkimualan voi valita tukemaan oman maisterintutkielman aihetta.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely:
- kirjallinen tehtävä erillisten ohjeiden mukaan.

Arviointiperusteet

Kirjallisessa tehtävässä esitettyjen asioiden perusteellisuus (mm. tutkimuksen lähtökohdat, teoreettiset ja metodiset valinnat), pohdinta, arviointi ja kommentointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•osaa eritellä valitsemansa tutkimussuuntauksen teoreettisia lähtökohtia ja määritellä sen käsitteitä
•osaa esitellä tutkimussuuntaukselle tyypillisiä menetelmiä ja antaa esimerkkejä niiden käytöstä
•osaa arvioida ja vertailla lukemiaan tutkimuksia ja pohtia niiden tulosten sovellettavuutta.

Oppimateriaalit

Annetaan tehtävänannon yhteydessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde