SKIS103 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Maiterintutkielman tekeminen. Aiempaan tutkimukseen perehtyminen, teoreettisen viitekehyksen valitseminen, aineiston kerääminen tai valitseminen ja sen analysoiminen sekä käsittely. Tutkielman kirjoittaminen ja osallistuminen ohjaukseen.

Suoritustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointiperusteet

Maisterintutkielma ja työprosessi. Arviointi maiterintutkielman arviointimatriisin mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Sivuaineen maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

- toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen
- etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
- etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen
- rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai tutkimuskysymykset
- muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
- kerätä tai valita aineistoa
- käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin
- kirjoittaa tutkielman.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde