SKIS1001 Tieteen yleistajuistaminen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään tieteellisen tiedon käsitteeseen ja luonteeseen sekä tieteellisen tiedon yleistajuistamisen periaatteisiin. Opintojaksossa tarkastellaan yleistajuistamista sekä tekstien tuottamisen että analysoinnin näkökulmista.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely: kontaktiopetus, oppimistehtävät, tentti.

Itsenäinen työskentely: essee, oppimistehtävät tai näiden yhdistelmä, tentti.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivisuus (läsnäolo 66 %), oppimistehtävät, tentti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan
- tunnistaa eri tapoja viestiä erikoisaloista, erityisesti tieteellisestä tutkimuksesta,
- analysoida ja verrata tieteellisiä ja yleistajuisia tekstejä,
- suunnitella ja toteuttaa asiantuntijan haastattelun ja laatia sen perusteella vastaanottajaryhmän huomioonottavan tekstin
- kirjoittaa erikoisalatiedosta eri vastaanottajaryhmille ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde