SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja.

Suoritustavat

Ei-itsenäinen työskentely:
- Kontaktiopetus, lukupiiri, ryhmätyöskentely & kirjalliset tehtävät

Itsenäinen työskentely (mahdollinen vähintään 3. vuoden sivuaineopiskelijoille):
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä.

Tarkka suoritustapa määritellään kunkin lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Ei-itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät
- Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (50 %).

Itsenäinen suoritustapa:
- Kirjalliset tehtävät

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. essee, tenttivastaus, luentopäiväkirja, tutkimusesittely) ja niiden konventiot
•osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
•osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
•ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
•osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde