SHIS007 Sivututkielma (20 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Itsenäisesti laadittu sivututkielma.

Suoritustavat

Kirjallinen tutkielma.

Arviointiperusteet

Arviointi tiedekunnan yhteisten arviointikriteerien mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

-kykenee hahmottamaan riittävän laajan ja haastavan tutkimustehtävän
-osaa muotoilla järkevästi rajatut tutkimuskysymykset ja antaa niihin tieteellisesti perustellut vastaukset
-pystyy perustelemaan käyttämänsä lähdeaineistot ja metodit
-tuntee kattavasti käsittelemänsä aihepiirin aikaisemman tutkimuksen
-osaa esitellä oman erityisalansa keskeiset teoriat ja määritellä siinä käytetyt käsitteet
-osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä analyyttisesti ja loogisesti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde