PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.

Suoritustavat

Luennot ja/ tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

Oppimateriaalit

- HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)
- Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kirjallisuus

  • Sivuaineopiskelijat voivat korvata luennot teoksella SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2002). Mikä meitä liikuttaa: modernin motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde