PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Psykologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työntekijän työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Suoritustavat

Luennot ja/tai kirjallisuus, tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet.

Esitietojen kuvaus

Psykologian perusopinnot.

Oppimateriaalit

Tentaattori ohjeistaa kirjallisuuden valinnassa.
• ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
• CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
• KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhy-vinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
• PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja)
• PYÖRIÄ, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
• MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S. & FELDT, T. (toim.) (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. eKirja.

Huom. Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tenttimällä joko A- tai B –vaihtoehdon.
A) KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhyvin-voinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
tai
MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S. & FELDT, T. (toim.) (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. eKirja.
ja
CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
B) Aro, A., Feldt, T. & Ruohomäki, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatio-psykologiasta. Helsinki: Edita.
ja
PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contempo-rary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell.

Kirjallisuus

  • • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
  • • PYÖRIÄ, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
  • • KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhy-vinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja)
  • • ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
  • • MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S. & FELDT, T. (toim.) (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. eKirja.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde