OPEA615 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Tutkiva opettajuus 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen toteuttaminen ja arviointi
Oman kasvatus- ja opetusajattelun työstämistä
Kielitietoinen aineenopetus

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää tutkivan opettajuuden periaatteet
• tuntee keskeisiä kasvatus- ja opetustyön tutkimuksen laadullisia ja määrällisiä lähestymistapoja
• tietää opetustyön, oppimisen ja sen ohjaamisen tutkimuksen metodeja
• osaa perustella oman opetus- ja kasvatusajattelunsa ja toimintansa perusteet ja käytänteet
• ymmärtää kielen roolin osana merkitysten rakentamista ja osaa pedagogisilla ratkaisuilla tukea oppimista, kielellistä kehitystä ja monikielisyyttä omassa oppiaineessaan.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista ja kirjallisuudesta sovitaan opintojaksolla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde