OPEA535 Osaaminen ja asiantuntijuus: Soveltava ohjattu harjoittelu (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opiskelijan asettamien tavoitteiden mukaan

Suoritustavat

Luento ja pienryhmäopiskelu sekä oma opetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oman harjoittelun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää opettajan työn laaja-alaisuuden opetussuunnitelman toteuttajana
- osaa soveltaa vuorovaikutustaitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- osaa työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa tarkastella toimintaansa opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta
- ymmärtää elinikäisen ammatillisen kasvun tärkeyden
- osaa tarkastella opettajan työtä ja kouluyhteisöä laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali sekä kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde