OPEA525 Osaaminen ja asiantuntijuus: Syventävä ohjattu harjoittelu (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vähintään kahden opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Teoreettisiin lähtökohtiin perustuvan oman työn kehittämisprojektin suunnittelu, toteutus ja raportointi

Suoritustavat

Luennot ja/tai pienryhmätyöskentely ja oma opetus sekä oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista ja oppiaineiden teoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
- osaa ohjata yksilöllistä oppimista
- osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle
- ymmärtää tiedon muuttuvan luonteen ja sen merkityksen opetuksen kehittämisessä
- osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
- ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
- pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
- tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuuria osana opetussuunnitelman toteutusta
- soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
- pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot ja OPEA215, OPEA415, OPEA515

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali ja kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde