OPEA515 Osaaminen ja asiantuntijuus: Ohjattu perusharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oppituntien suunnittelu, toteutus ja arviointi
Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, oma opetus ja oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, opetusharjoittelun suorittaminen hyväksytysti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa yksilöidä opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelman ja oppiaineen luonteen pohjalta
- osaa suunnitella ja toteuttaa muutaman tunnin pituisia oppimisjaksoja ja hänellä on oppimisen ohjaamisen perustaidot
- osaa kehittää toimintaansa arviointitiedon ja palautekeskustelujen perusteella
- tietää oppimisen arvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa tietojaan käytännön työssä
- osaa hyödyntää monipuolisesti eri oppimisympäristöjä
- harjaantuu oman toimintansa arviointiin ja tiedostaa vastuunsa kasvattajana

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde