OPEA415 Oppiminen ja ohjaaminen 2 (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• Oman oppiaineen pedagogiikka
• Oppimisympäristöt
• Opetuksen eriyttäminen
• Oppimisen arvioinnin erilaiset menetelmät

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu, opintotehtävät ja/tai tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• kykenee asettamaan oman oppiaineensa oppimiseen liittyviä eri aikavälien tavoitteita sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan niiden toteutumista oppijoiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla
• ymmärtää opetussuunnitelman roolia ja keskeisiä suuntauksia
• ymmärtää opettajuuden yksilöllisen ja yhteisöllisen luonteen ja kykenee syventämään ja jatkuvasti kehittämään työnkuvaansa

Oppimateriaalit

Seuraava kirjallisuus sekä muu opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali:

Kirjallisuus

  • Bransford, J. D. & ym. (toim.) 2004. Miten opimme; ISBN: 951-027-767-3
  • Woolfolk, A. 2016. Educational Psychology. 13th Edition. Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjaston verkosta; ISBN: 978-129-209-531-8
  • Nikkola, T., Rautiainen, M. & Räihä, P. (toim.) 2013. Toinen tapa käydä koulua; ISBN: 978-951-768-422-4
  • Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2005. Tutkiva oppiminen, 6.-8. painos; ISBN: 978-951-028-186-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde