OPEA315 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos 2 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Yhteiskunnallisia näkökulmia suhteessa opettajan työhön ja
kouluyhteisön toimintaan, koulun kehittäminen, kasvattajan etiikan yhteiskunnallinen ulottuvuus.

Suoritustavat

Luento, pienryhmäopiskelu ja opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamsiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kouluun vaikuttavia yhteiskunnallisia kehityssuuntia
- ymmärtää kouluyhteisön omaa toimintaansa määrittävänä kulttuurina
- osaa toimia aktiivisesti ja eettisesti muuttuvissa ja monimuotoisissa yhteisöissä

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista sovitaan opintojaksolla.
Seuraava kirjallisuus soveltuvin osin:

Kirjallisuus

  • Salminen, J. 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.; ISBN: 9789518512496
  • Alhanen, Kai. 2016. Dialogi demokratiassa. Gaudeamus: Helsinki.; ISBN: 9789524953948
  • Ahonen, S. 2003. Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäi-syyttä? Tampere: Vastapaino.; ISBN: 951-768-128-3
  • Collinson, V. & Cook, T. F. 2007 Organizational learning. Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks: SAGE.; ISBN: 9781412916868
  • bell hooks 2007. Vapauttava kasvatus. Helsinki: Kansanvalistusseura.; ISBN: 9789519140315.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde