OLIP1040 Liikunnanopettajuuden asiantuntijuus (6 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Oman pedagogisen ajattelun kehittäminen
- Liikuntakasvatuksen prosessi
- Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet liikuntakasvatuksessa

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Ymmärtää liikuntakasvatuksen ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä kouluympäristössä
- Osaa perustella oman liikunnanopettajuutensa perusteita
- Osaa soveltaa monipuolisten liikuntaympäristöjen luomista ja liikuntakasvatusta

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde