OLIP1030 Liikuntakasvatuksen yhteiskunnallinen merkitys (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Liikunnan merkitys yksilön, koulun ja yhteiskunnan kannalta
Koulun toimintakulttuurin liikunnallistaminen
Soveltava liikuntakasvatus

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa perustella liikunnan yksilöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä laaja-alaisesti
- ymmärtää liikunnan vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- osaa eriyttää ja soveltaa ohjaamistapoja ryhmän tarpeiden mukaan
- osaa kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa fyysistä aktiivisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria koulussa

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde