OLIP1020 Liikunnan avulla kasvattaminen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Opettajankoulutuslaitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

- Lapsen ja nuoren sosioemotionaalinen kasvu ja kehitys
- Vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutusosaaminen
- Ryhmäilmiöt liikunnanopetuksessa
- Terveyden lukutaito, terveysosaaminen

Suoritustavat

Pienryhmäopiskelu, opintotehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit sovitaan kurssilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää sosioemotionaalisen kehityksen merkitykset liikkumisessa ja hyvinvoinnissa
- osaa kuvailla terveysosaamista käsitteenä ja määritellä keskeisiä oppimistavoitteita
- ymmärtää ryhmäilmiöiden haasteita liikunnanopetuksessa
- osaa kehittää omia ja toisten tunne- ja vuorovaikutustaitoja
- tunnistaa hyvinvointioppimisen didaktiset erityispiirteet
- osaa suunnitella ja toteuttaa liikuntakasvatusta sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin näkökulman kautta

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Paakkari, Leena (2012) Widening horizons. A phenomenographic study of student teachers' conceptions of health education and its' s teaching and learning.; ISBN 978-951-39-4651-7

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde